Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Tytobengubengu
18:53

October 18 2017

Tytobengubengu
18:13
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna viadobby dobby
Tytobengubengu
18:12
4563 3cd5
Tytobengubengu
18:05
2435 fecf
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaohhh ohhh

October 17 2017

Tytobengubengu
17:08
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaohhh ohhh
Tytobengubengu
17:08
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaohhh ohhh
Tytobengubengu
16:30
2069 4e24 500
Reposted fromGaugan Gaugan viatoniewszystko toniewszystko

October 16 2017

Tytobengubengu
13:35
5988 a70f
Tytobengubengu
13:35
Tytobengubengu
13:34
6506 51c4
Reposted frompastelowe pastelowe viatoniewszystko toniewszystko
13:34
1269 bfb8

loopedgifs:

Creation of birds  

Tytobengubengu
13:34
13:13
Tytobengubengu
13:11
1078 f439
Reposted fromrol rol viadivi divi

October 11 2017

19:21
2200 cffb 500
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
Tytobengubengu
19:19
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaoutline outline
Tytobengubengu
18:59
2787 73a0 500
Reposted fromipo ipo viatoniewszystko toniewszystko

September 30 2017

08:05
8761 89c5 500
Tytobengubengu
08:04
Tytobengubengu
08:03
2663 0d73 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl